Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
Новини

Железопътна Гара Карнобат

  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гаров комплекс Карнобат се намира на железопътната линия Пловдив-Бургас, която е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа и попада в обхвата на коридор Ориент/Източно-средиземноморски.

Стойност на договора за строителство: 4 142 125,00 лв. без ДДС

Стойност на договора за строителен надзор: 157 000, 00 лв. без ДДС

Обща стойност на договорите за оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането н процедурата за управление на риска:  81 739,00 лв. без ДДС

Начална дата на строително-монтажните работи: 10.05.2019 г.

Срок за изпълнение: 25.01.2021 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионална развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и със средства от националния бюджет.

Приемното здание на гара Карнобат и пешеходният подлез са построени през 1986 г. До настоящия момент в гаровия комплекс са извършвани само текущи ремонтни дейности.

  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С изпълнението на проекта ще се осигури ефективно и устойчиво подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерна, многофункционална сграда и съпътстващи съоръжения. Приемното здание ще бъде приведено в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Европейския съюз за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Също така ще бъдат изпълнени мерки за повишаване енергийната ефективност и ще се въведат модерни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Ще бъдат подобрени условията за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и ще се реализира възможност за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите както в пътническите превози, така и при товарните.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване и развитие на интермодалността при превоза на пътници и товари, чрез изграждане на модерен гаров комплекс.

 

 

 

http://www.optransport.bg/